|  

Hukuksal bilgiler verme ve hukuki kaynaklara ula?t?rma amal? ULUSOY web sitesinin dan??ma hizmeti vermek gibi bir i?levi bulunmamaktad?r.

Sitenin ieri?ini olu?turan yaz?, resim ve sair malzemeler bu malzemeleri haz?rlayanlar?n sorumlulu?u ierisindedir. Bununla birlikte sorumluluk bilgilerin gncelli?i ve yorumlar?n do?rulu?u konusunda garanti verildi?i anlam?na gelmez.

Siteye konulan her trl yaz?, resim ve sair malzemeler kaynak belirtilmeden herhangi bir biimde kullan?lamaz. Kod ve yaz?l?m da dahil olmak zere, bu sitedeki hi bir malzemeyi de?i?tiremez, kopyalayamaz, o?altamaz, yeniden yay?mlayamaz, ba?ka bir bilgisayara ykleyemez, postalayamaz, iletemez ya da da??tamazs?n?z. Ancak, telif haklar? ve di?er mlkiyet belirten duyurular? oldu?u gibi b?rakman?z ko?uluyla, kendi ki?isel ve ticari olmayan kullan?m amalar?n?z iin bu siteden kendinize malzeme indirebilirsiniz.

Siteye giren ve ?kan ziyaretilerin IP numaralar? kay?tlanmakta olup, Ziyareti defteri ve benzeri alanlarda yaz? yazan site ziyaretilerinin bu alanlara koyduklar? yaz?, resim ve sair bilgilerin hukuki, cezai sorumlulu?u bu yaz? ve resimleri koyanlara aittir. Resmi makamlar yrtlen hukuki ve cezai tatbikat durumlar? mstesna olmak zere ziyareti bilgileri sakl?d?r.

T.C. yasalar?n? ya da uluslararas? kanunlar?, anla?malar?, tzkleri i?neyen, tehdit edici, kfrl, ?rf ve adetlere kar??, mstehcen, kaba, nefret dolu yada ok miktarlarda istenmeyen; satt???n?z veya arac? oldu?unuz bir "rnn" reklam?n? yapman?z ve bunlar d???ndaki tm ticari kayg? gden mesajlar; din, dil, ?rk ayr?m?na y?nelik mesajlar g?ndermek ve materyaller kullanmak; site y?neticilerini ve kullan?c?lar?n? kmser davran??lar sergilemek yasakt?r.

Site Y?neticileri kurallara uymayan mesajlar? de?i?tirme ve silme hakk?na sahiptirler.

Sitenin kullan?m? esnas?nda nc ?ah?slar?n neden oldu?u nedenlerden kaynaklanan zararlardan site sorumlu de?ildir. Bu sitenin virslerden veya ba?ka zararl? unsurlardan ar?nm?? oldu?u garantisi bulunmamaktad?r. Site, Bilgilerin kullan?m? ya da kullan?m sonular? konusunda, do?ruluk, kesinlik, zaman?nda olmal?k, gvenilirlik ya da ba?ka a?lardan hi bir garanti vermez.

Site ieri?indeki linkler vas?tas? ile ula?t???n?z web sayfalar?ndan bilgisayar?n?za gelen zararlardan da site hibir ?ekilde sorumlu de?ildir.

Site kurallar?n?n gncellenme veya yenilerinin eklenmesi hakk? Site y?neticilerine aittir.

Bu Siteden yararlanan herkes, btn bu kurallar? ve bundan sonra yap?labilecek de?i?iklikleri okuyup, kabul etmi? say?l?r.